Normy wyrobu i normy czasu

Normy wyrobu i normy czasu są zatwierdzane przez ministerstwa po uzgodnieniu z oddziałem pracy WCRZZ i ogłaszane jako obowiązujące do stosowania. Socjalistyczny stosunek do pracy i prawidłowo zbudowany system płac zarobkowych sprzyjają wykonaniu możliwie większej ilości robót o wysokiej jakości oraz podnoszeniu wydajności pracy. Płaca zarobkowa robotnikra – akordanta należna mu za wykonanie normy wyrobu dobrej jakości, nazywa się stawką obrachunkową. Osoby pracujące na warunkach ilości zużytego czasu są opłacane według tak zwanych stawek taryfowych. Skala ustalająca stosunek poziomów płacy zarobkowej zależnych od kwalifikacji robotników, nosi nazwę siatki taryfowej; do oznaczania tych stosunków służą współczynniki taryfowe. Continue reading „Normy wyrobu i normy czasu”

Dyzurni slusarze, zatrudnieni przy remoncie biezacym maszyn budowlanych

Dyżurni ślusarze, zatrudnieni przy remoncie bieżącym maszyn budowlanych, otrzymują premię za zupełny brak przerw w robocie w ciągu miesiąca z powodu niesprawności obsługiwanych przez nich maszyn. 1) Przy płacy opartej na systemie dniówkowym (według zużytego czasu) robotnik, niezależnie od ilości wykonanych robót, otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do jego grupy. Opłatę według systemu dniówkowego dopuszcza się jako wyjątek tylko w odniesieniu do robót nie nadających się do normowania w jednostkach produkcyjnych (na przykład robota ślusarza dyżurnego, zatrudnionego przy remoncie bieżącym maszyn budowlanych). Prócz tego według stawek dniówkowych opłacane są przerwy (postoje) nie zawinione przez robotników. Zabrania się wprowadzać płacę godzinową dla robotników zatrudnionych przy mechanizmach, które przy każdym sposobie organizacja i wykonania robót powinny być wykorzystywane w pełnej swej wydajności, na przykład ,przy koparkach, żurawiach parowych i gąsienicowych, maszynach drogowych, parowozach, lokomotywach spalinowych, traktorach, samochodach itp. Continue reading „Dyzurni slusarze, zatrudnieni przy remoncie biezacym maszyn budowlanych”

Praca akordowa moze byc indywidualna lub zespolowa

Praca akordowa może być indywidualna lub zespołowa. Zgodnie z § 70 powołanego Układu Zbiorowego – Opisy pracy oraz odpowiadające im normy pracy, zaszeregowania robót oraz ceny jednostkowe podane są w obowiązującym Katalogu Norm i Gen Jednostkowych, uzgodnionym z Zarządem Głównym Związku. W przypadku wykonywania robót, które różnią się zasadniczo swym charakterem, procesem technologicznym i warunkami technicznymi od robót w Katalogu Norm i Cen Jednostkowych, ustala się nową normę. Sposób opracowywania nowych norm, tryb ich zatwierdzania oraz zasady dokonywania rewizji norm istniejących regulują przepisy wydane przez władze nadrzędne budownictwa . Przy płacy, akordowej zwykłej robotnik otrzymuje zapłatę według ustalonej z góry wyceny, niezależnie od wskaźnika wykonania norm. Continue reading „Praca akordowa moze byc indywidualna lub zespolowa”

Na wielkich robotach laczy sie robotników róznych specjalnosci

Na wielkich robotach łączy się robotników różnych specjalności, uczestniczących w wykonaniu jednej końcowej produkcji, w tak zwane brygady zespolone. Na przykład na budowie murowanego budynku pracują murarze wykonujący układanie murów, cieśle przy urządzeniu rusztowań dla murarzy. l) W przytoczonym załączniku nr 15 ustala się: Premie za ciągłość ruchu maszyn i urządzeń otrzymują pracownicy, których zadaniem jest konserwacja maszyn i urządzeń na budowie Iub w zakładzie. Otrzymują oni premie w wysokości 1,5010 swego zarobku dniówkowego (godzinowego) za każdy 1010 przeciętnego przekroczenia norm przy tych pracach, które obsługują powyższe maszyny lub urządzenia. Wysokość tej premii wynosi do 60% zarobku dniówkowego (godzinowego). Continue reading „Na wielkich robotach laczy sie robotników róznych specjalnosci”

Przed rozpoczeciem robót wystawia sie brygadzie zlecenie (zadanie produkcyjne)

Przed rozpoczęciem robót wystawia się brygadzie zlecenie (zadanie produkcyjne). W zleceniu opisuje się w skrócie zadanie, wyznacza się terminy rozpoczęcia i ukończenia roboty, ilość roboty, normę czasu na jednostkę roboty i na całą robotę, wycenę jednostki i sumę zapłaty zarobkowej za całą robotę zleconą brygadzie. Przed rozpoczęciem roboty należy zaznajomić brygadę z przewidywanym zakresem robót, porządkiem i terminem ich wykonania w tym celu, laby każdy robotnik poznał swoje zadanie i aby brygada mogła rozważyć jak najlepiej ten plan wykonać. Po ukończeniu roboty dokonuje się zamknięcia zlecenia, tj. wprowadza się do niego dane dotyczące ilości robót wykonanych praktycznie i należnej z tytułu zlecenia zapłaty. Continue reading „Przed rozpoczeciem robót wystawia sie brygadzie zlecenie (zadanie produkcyjne)”

Zawiesistosc

Zawiesistość Zawiesistość czyli lepkość kinematyczną cieczy v, wyrażamy najczęściej w centistokeach 1 -centistoke = 1 cSt = 0,01 stoke 1 stoke = 1 St = 1 cm2/sek W technicznym układzie jednostek miar współczynnik zawiesistości wyrażamy w m2/sek 1 m//sek = 104 St = 106 cSt W praktyce stosuje się najczęściej metody, umożliwiające wyznaczenie stosunku zawiesistości v c cieczy badanej od zawiesistości v n cieczy normalnej (np. wody destylowanej) na podstawie pomiaru czasu wypływu te cieczy badanej i czasu wypływu t; cieczy normalnej v = 0073 E – 0,0631 St Lepkość dynamiczna cieczy zależy od temperatury i ciśnienia, natomiast lepkość dynamiczna gazów jest niezależna od ciśnienia. Do pomiaru zawiesistości względnej służą Lepkościomierze (wiskozymetry) wypływowe EngLera, SayboLta, Redwooda i Barbeua. Zależność między współczynnikiem zawiesistości v, wyrażonym w cSt, a zawiesistością względną wyrażoną w stopniach Englera:, wyraża formuła doświadczalna Przy badaniach modelowych pomp za pomocą sprężonego powietrza współczynnik zawiesistości powietrza obliczamy, dzieląc wartość współczynnika lepkości dynamicznej przez jego gęstość przy- danej temperaturze i ciśnieniu. 1. Continue reading „Zawiesistosc”