Prowadzenie robót i zastosowanie odpowiednich narzedzi

Prowadzenie robót i zastosowanie odpowiednich narzędzi Wykonywanie robót na dobrze przygotowanym stanowisku jest o wiele łatwiejsze i sprawniejsze niż na stanowisku organizowanym na prędce. Szybkość wykonywania robót zależy. tu od: a) zastosowania odpowiednich narzędzi, b) wzajemnego zgrania się członków zespołu, c) harmonijnej pracy wszystkich zespołów przy łańcuszkowym systemie organizacji robót. Zastosowanie odpowiednich narzędzi i sprzętu ma decydujące znaczenie dla wydajności pracy. Jeżeli np. Continue reading „Prowadzenie robót i zastosowanie odpowiednich narzedzi”

budownictwo, górnictwo, przemysl metalowy

Ażeby jednak plan poszczególnych dziedzin życia gospodarczego był możliwy do wykonania, musi on być uzgodniony pomiędzy takimi gałęziami gospodarki, jak budownictwo, górnictwo, przemysł metalowy, trans- port itp. Nie można bowiem zaplanować wykonania w pewnym okresie np. większej liczby domów, jeżeli się jednocześnie nie zaplanuje odpowiedniego wzrostu i w ogóle zapewnienia środków potrzebnych do wybudowania tych domów, a więc potrzebnych surowców, materiałów, wyszkolenia nowych kadr fachowców itp. I tak jest w każdej dziedzinie naszej gospodarki narodowej: plany jednych gałęzi gospodarki zazębiają się ściśle z planami innych, częściowe niewykonanie zadań planowych np. przez budownictwo przemysłowe wpływa na niewykonanie zadań przez inne gałęzie przemysłu, którym trzeba zapewnić nowe zakłady i fabryki. Continue reading „budownictwo, górnictwo, przemysl metalowy”

Rozrachunek miedzy czlonkami brygady

Rozrachunek między członkami brygady przeprowadza się w zależności od ilości dni przepracowanych przez każdego uczestnika i od grupy jego uposażenia . Obrachunek pracy maszyn. Aby uzyskać dane dotyczące faktycznej wydajności maszyny budowlanej, należy przeprowadzać obrachunek jej pracy w ciągu każdej zmiany. Obrachunek ten prowadzi operator, który też wypełnia raport z przebiegu pracy w ciągu zmiany. W raporcie tym odnotowuje się: wyrób w ciągu zmiany w jednostkach fizycznych (w metrach sześciennych zaprawy lub betonu, w tysiącach sztuk ,podniesionej cegły itd. Continue reading „Rozrachunek miedzy czlonkami brygady”

WLASNOSCI CIECZY

WŁASNOŚCI CIECZY Aby zapobiec uszkodzeniu pompy lub pęknięciu rurociągu wywołanemu uderzeniem wodnym, pompy tłokowe zaopatruje się w powietrzniki na ssaniu i tłoczeniu, a na długich przewodach tłocznych pomp wirowych instaluje się powietrzniki lub inne urządzenia amortyzujące uderzenia wodne. 3. Rozszerzalność cieplna Rozszerzalność cieplna podnoszonej cieczy występuje w pompach do cieczy gorących, ale nie wywiera większego wpływu na przebieg ich pracy. 4. Lepkość Lepkość cieczy przy przepływie przez pompy powoduje zwiększenie strat i zmniejszenie użytecznej wysokości podnoszenia przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania mocy . Continue reading „WLASNOSCI CIECZY”

Wiercenie maszynowe

Wiercenie maszynowe polega na stosowaniu maszyn wiertniczych i siły mechanicznej do ruchu przyrządu wiertniczego i kruszenia skał na dnie odwiertu. Wiercenie maszynowe bywa udarowe i obrotowe. Urządzenie do wiercenia płuczkowego, w którym wyróżnia się głowicę płuczkową . Nieruchoma część głowicy jest połączona z giętkim wężem, za pomocą którego odprowadza się płuczkę od pompy. Ruchoma część głowicy jest połączona z częścią nieruchomą i uszczelniona dławikiem, co umożliwia obracanie żerdzi wiertniczych wokół osi pionowej. Continue reading „Wiercenie maszynowe”

Nie poprzedzano równiez projektu zalozeniami, a o programie budowy decydowaly poglady nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób

Nie poprzedzano również projektu założeniami, a o programie budowy decydowały poglądy nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób. Należało, więc w najbardziej ramowy sposób ujednolicić praktykę projektowana i budowy mieszkań. W świetle uzyskanych doświadczeń można stwierdzić, że tę rolę instrukcja spełniła i że przepisy bardziej szczegółowe w omawianym okresie gorzej spełniłyby swoje zadanie. Zdarzały się wprawdzie wypadki, że projektanci i inwestorzy opacznie rozumieli przepisy instrukcji, jako jednostronnie ograniczające i podyktowane wyłącznie chęcią oszczędzania. Najbardziej rozpowszechnionym błędem wynikającym z takiego nastawienia było to, że 10-procentową tolerancję wykorzystywano wyłącznie w górę, projektując mieszkania zawsze na górnej granicy powierzchni użytkowej dopuszczalnej dla danej kategorii. Continue reading „Nie poprzedzano równiez projektu zalozeniami, a o programie budowy decydowaly poglady nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób”

Wielkosc i sklad izbowy mieszkan

Wielkość i skład izbowy mieszkań . W załączonej tablicy porównano wielkości mieszkań poszczególnych kategorii według zaleceń przedłożonego projektu z projektem norm radzieckich z 1948. r. oraz z danymi radzieckiego wydawnictwa normatywnego, którym jest Krótki podręcznik architekta wydany w latach 1951 i 1952. Jak widać z tablicy, podręcznik z 1951 r. Continue reading „Wielkosc i sklad izbowy mieszkan”

Architektura 21szego wieku : Projekt Bumbogo / Guillaume Sardin

Dzięki uprzejmości Guillaume Sardin Africa buduje obecnie swoją miejską kulturę, w globalnym kontekście skupionych w klastrze miast, wyspiarskiej przestrzeni.
Urbanizm nie powinien być tylko liczbami.
Mimo że w chwili obecnej w Afryce brakuje infrastruktury, jej potrzeby nie zawsze mogą być określone ilościowo.
Urbanizm powinien odzwierciedlać kulturę, historię i tworzyć poczucie przynależności.
Projekt Guillaume Sardin Bumbogo w Kigali, Rwanda, który zdobył drugie miejsce w konkursie, będzie manifestem, pragmatyczną utopią. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Projekt Bumbogo / Guillaume Sardin”

Architektura: Krótki przewodnik dla niedawno zatrudnionych stażystów

Krótki przewodnik po niedawno zatrudnionych stażach architektonicznych w Svehn-Björner-Rödskägg Design Collective: – Jeśli weźmiesz ostatnią filiżankę kawy, zrób nowy garnek i zwróć kartę z kluczem do Anneki.
Odprowadzi cię z budynku.
– Usuń buty przed wejściem do galerii kontemplacji.
NIE umieszczaj butów na ławie ze stali nierdzewnej na zewnątrz szklanych drzwi.
– Wszystkie szczegóły zostaną narysowane w pełnej skali, przy użyciu standardowych szwedzkich proporcji. Continue reading „Architektura: Krótki przewodnik dla niedawno zatrudnionych stażystów”