Dazenie do ustalania optymalnego czasu wulkanizacji kauczuku.

Dążenie do ustalania optymalnego czasu wulkanizacji kauczuku. W związku z tym spotyka się termin ,,plateau effect (efekt hamujący), określający zjawisko utrzymywania się podczas wulkanizacji wytrzymałości materiału przez pewien okres czasu od osiągnięcia maksimum. Jeżeli materiał poddawany wulkanizacji osiąga maksymalną wytrzymałość w ciągu 30 minut w temperaturze 1400C, to przy zastosowaniu przyśpieszacza wywołującego plateau effect produkt otrzymany po 25 minutach wulkanizacji będzie miał w przybliżeniu takie same własności jak produkt otrzymany po 35 minutach wulkanizacji. W ciągu więc tych dziesięciu minut materiał nie ulega przewulkanizowaniu. Zmiana wytrzymałości na rozciąganie w zależności od czasu wulkanizacji obrazuje wpływ tego typu przyśpieszaczy. Continue reading „Dazenie do ustalania optymalnego czasu wulkanizacji kauczuku.”

Miara starzenia wulkanizatu

Miarą starzenia wulkanizatu pod wpływem tych czynników są zmiany własności wytrzymałościowych. Twardość materiału (Tw) mierzy się zwykle metodą Shorea polegającą na mierzeniuoporu, jaki materiał stawia naciskającej igle skalibrowanej. Metody badania innych własności materiałów kauczukowych, jak odporność na ścieranie (ścierliwość), wytrzymałości na rozdzieranie (rozdzierności), wytrzymałość na zginanie Itp. , nie są dotychczas znormalizowane. W celu dokonania pomiaru pozostawiamy ją na pewien okres czasu, po czym obciążenie usuwamy i mierzymy ponownie długość- próbki. Continue reading „Miara starzenia wulkanizatu”

Planem nazywamy okreslenie rodzaju i wielkosci zadan

Cóż to jest takiego plan, którym żyje dziś każdy zakład , budowa, sklep itp. Planem nazywamy określenie rodzaju i wielkości zadań, które mają być. wykonane przez poszczególne budowy, fabryki i inne komórki naszego organizmu gospodarczego w określonym czasie. Plan produkcyjny np. ustala ilość i rodzaj przedmiotów czy wyrobów, które w tym okresie czasu zostaną wykonane w danym zakładzie produkcyjnym. Continue reading „Planem nazywamy okreslenie rodzaju i wielkosci zadan”

Stawki godzinowe poszczególnych grup zaszeregowania

Stawki godzinowe poszczególnych grup zaszeregowania oraz współczynniki kwalifikacyjne dla każdej grupy w porównaniu z grupą pierwszą. Operatorzy obsługujący maszyny budowlane zaszeregowani są zależnie od indywidualnych kwalifikacji do pięciu grup: IV, V, VI, VII i VIII. Do grupy IV zaliczeni są operatorzy obsługujący proste urządzenia mechaniczne o napędzie elektrycznym, jak: dźwigarki, transportery (przenośniki), kruszarki, mieszarki do zapraw, mniejsze sprężarki, terenowe obrabiarki do drzewa itp. Dla operatorów i ślusarzy ustalona jest stawka w grupie (kategorii) 1 Zjl. dzień roboczy – przy płacy akordowej – 6 rb. Continue reading „Stawki godzinowe poszczególnych grup zaszeregowania”

Dla operatorów oplacanych akordowo sa ustalone doplaty

Dla operatorów opłacanych akordowo są ustalone dopłaty l) W załączniku nr 15 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie, ustalającym zasady premiowania pracowników fizycznych, zatrudnionych w systemie dniówki z premią, wylicza się rodzaje robót, które mogą być objęte tym systemem, a między innymi: montaż, reperację i konserwację maszyn i sprzętu budowlanego i transportowego oraz obsługę ciężkiego sprzętu mechanicznego na budowach. Poza tym wyszczególnia się warunki, jakie muszą być spełnione w celu uzyskania zezwolenia Zarządu Głównego Związku i właściwej centrali Przedsiębiorstwa na wprowadzenie systemu dniówki z premią. Premie za sprawność pracy otrzymują pracownicy obsługujący urządzenia mechaniczne- (dźwigi, podnośniki itp. ) na budowie, od pracy których uzależniona jest wydajność zespołów akordowych, obsługiwanych przez te urządzenia. Wysokość premii wynosi 1,5% zarobku dniówkowego (godzinowego) danych pracowników za każdy procent przeciętnego przekroczenia normy przez zespoły akordowe, obsługiwane przez wymienione urządzenia . Continue reading „Dla operatorów oplacanych akordowo sa ustalone doplaty”

WLASNOSCI CIECZY

WŁASNOŚCI CIECZY 5. Rozpuszczalność gazów w cieczach Ciecze odznaczają się zdolnością da rozpuszczania gazów w ilościach, określonych prawem Henrueqo. Objętość gazu, jaką może wchłonąć ciecz, maleje w miarę wzrostu temperatury. Ponadto cząstki powietrza przy zmniejszaniu się ciśnienia wyzwalają się z cieczy i tworzą poduszki (korki) powietrzne w przewodach. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w rurze ssawnej pompy, może bowiem spowodować zmniejszenie wydajności pampy, a nawet przerwę w zasysaniu cieczy. Continue reading „WLASNOSCI CIECZY”

Zawiesistosc

Zawiesistość Zawiesistość czyli lepkość kinematyczną cieczy v, wyrażamy najczęściej w centistokeach 1 -centistoke = 1 cSt = 0,01 stoke 1 stoke = 1 St = 1 cm2/sek W technicznym układzie jednostek miar współczynnik zawiesistości wyrażamy w m2/sek 1 m//sek = 104 St = 106 cSt W praktyce stosuje się najczęściej metody, umożliwiające wyznaczenie stosunku zawiesistości v c cieczy badanej od zawiesistości v n cieczy normalnej (np. wody destylowanej) na podstawie pomiaru czasu wypływu te cieczy badanej i czasu wypływu t; cieczy normalnej v = 0073 E – 0,0631 St Lepkość dynamiczna cieczy zależy od temperatury i ciśnienia, natomiast lepkość dynamiczna gazów jest niezależna od ciśnienia. Do pomiaru zawiesistości względnej służą Lepkościomierze (wiskozymetry) wypływowe EngLera, SayboLta, Redwooda i Barbeua. Zależność między współczynnikiem zawiesistości v, wyrażonym w cSt, a zawiesistością względną wyrażoną w stopniach Englera:, wyraża formuła doświadczalna Przy badaniach modelowych pomp za pomocą sprężonego powietrza współczynnik zawiesistości powietrza obliczamy, dzieląc wartość współczynnika lepkości dynamicznej przez jego gęstość przy- danej temperaturze i ciśnieniu. 1. Continue reading „Zawiesistosc”

Stosowanie pluczki ilowej

Stosowanie płuczki iłowej, tj. przetłaczania iłu (gliny) rozrobionego w wodzie, powstrzymuje obsypywanie się ścian otworu w zwięzłych gruntach, co umożliwia głębsze osadzenie rur o większych średnicach, a więc otwór można wywiercić posługując się mniejszą liczbą pomocniczych kolumn rurowych. Wiercenie płuczkowe wymaga większego zużycia siły ludzkiej lub energii mechanicznej niż wiercenie suche; drugą ujemną cechą wiercenia płuczkowego jest możliwość osunięcia się gruntu i zaklinowania narzędzi wiertniczych podczas wiercenia w luźnych pokładach oraz w czasie przerwy w robocie; ponadto pobieranie próbek gruntu jest bardziej utrudnione. f. Rury, narzędzia i sprzęt wiertniczy Charakterystyka techniczna rur wiertniczych o średnicach od 3 (76 mm) do 22 (559 mm) podana jest w normie PN-53jB-04700 oraz normie rur stalowych bez szwu. Continue reading „Stosowanie pluczki ilowej”

Nie poprzedzano równiez projektu zalozeniami, a o programie budowy decydowaly poglady nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób

Nie poprzedzano również projektu założeniami, a o programie budowy decydowały poglądy nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób. Należało, więc w najbardziej ramowy sposób ujednolicić praktykę projektowana i budowy mieszkań. W świetle uzyskanych doświadczeń można stwierdzić, że tę rolę instrukcja spełniła i że przepisy bardziej szczegółowe w omawianym okresie gorzej spełniłyby swoje zadanie. Zdarzały się wprawdzie wypadki, że projektanci i inwestorzy opacznie rozumieli przepisy instrukcji, jako jednostronnie ograniczające i podyktowane wyłącznie chęcią oszczędzania. Najbardziej rozpowszechnionym błędem wynikającym z takiego nastawienia było to, że 10-procentową tolerancję wykorzystywano wyłącznie w górę, projektując mieszkania zawsze na górnej granicy powierzchni użytkowej dopuszczalnej dla danej kategorii. Continue reading „Nie poprzedzano równiez projektu zalozeniami, a o programie budowy decydowaly poglady nie zawsze kompetentnych w tym zakresie osób”