Na wielkich robotach laczy sie robotników róznych specjalnosci

Na wielkich robotach łączy się robotników różnych specjalności, uczestniczących w wykonaniu jednej końcowej produkcji, w tak zwane brygady zespolone. Na przykład na budowie murowanego budynku pracują murarze wykonujący układanie murów, cieśle przy urządzeniu rusztowań dla murarzy. l) W przytoczonym załączniku nr 15 ustala się: Premie za ciągłość ruchu maszyn i urządzeń otrzymują pracownicy, których zadaniem jest konserwacja maszyn i urządzeń na budowie Iub w zakładzie. Otrzymują oni premie w wysokości 1,5010 swego zarobku dniówkowego (godzinowego) za każdy 1010 przeciętnego przekroczenia norm przy tych pracach, które obsługują powyższe maszyny lub urządzenia. Wysokość tej premii wynosi do 60% zarobku dniówkowego (godzinowego). Continue reading „Na wielkich robotach laczy sie robotników róznych specjalnosci”

Praca akordowa moze byc indywidualna lub zespolowa

Praca akordowa może być indywidualna lub zespołowa. Zgodnie z § 70 powołanego Układu Zbiorowego – Opisy pracy oraz odpowiadające im normy pracy, zaszeregowania robót oraz ceny jednostkowe podane są w obowiązującym Katalogu Norm i Gen Jednostkowych, uzgodnionym z Zarządem Głównym Związku. W przypadku wykonywania robót, które różnią się zasadniczo swym charakterem, procesem technologicznym i warunkami technicznymi od robót w Katalogu Norm i Cen Jednostkowych, ustala się nową normę. Sposób opracowywania nowych norm, tryb ich zatwierdzania oraz zasady dokonywania rewizji norm istniejących regulują przepisy wydane przez władze nadrzędne budownictwa . Przy płacy, akordowej zwykłej robotnik otrzymuje zapłatę według ustalonej z góry wyceny, niezależnie od wskaźnika wykonania norm. Continue reading „Praca akordowa moze byc indywidualna lub zespolowa”

Dyzurni slusarze, zatrudnieni przy remoncie biezacym maszyn budowlanych

Dyżurni ślusarze, zatrudnieni przy remoncie bieżącym maszyn budowlanych, otrzymują premię za zupełny brak przerw w robocie w ciągu miesiąca z powodu niesprawności obsługiwanych przez nich maszyn. 1) Przy płacy opartej na systemie dniówkowym (według zużytego czasu) robotnik, niezależnie od ilości wykonanych robót, otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do jego grupy. Opłatę według systemu dniówkowego dopuszcza się jako wyjątek tylko w odniesieniu do robót nie nadających się do normowania w jednostkach produkcyjnych (na przykład robota ślusarza dyżurnego, zatrudnionego przy remoncie bieżącym maszyn budowlanych). Prócz tego według stawek dniówkowych opłacane są przerwy (postoje) nie zawinione przez robotników. Zabrania się wprowadzać płacę godzinową dla robotników zatrudnionych przy mechanizmach, które przy każdym sposobie organizacja i wykonania robót powinny być wykorzystywane w pełnej swej wydajności, na przykład ,przy koparkach, żurawiach parowych i gąsienicowych, maszynach drogowych, parowozach, lokomotywach spalinowych, traktorach, samochodach itp. Continue reading „Dyzurni slusarze, zatrudnieni przy remoncie biezacym maszyn budowlanych”

Dla operatorów oplacanych akordowo sa ustalone doplaty

Dla operatorów opłacanych akordowo są ustalone dopłaty l) W załączniku nr 15 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie, ustalającym zasady premiowania pracowników fizycznych, zatrudnionych w systemie dniówki z premią, wylicza się rodzaje robót, które mogą być objęte tym systemem, a między innymi: montaż, reperację i konserwację maszyn i sprzętu budowlanego i transportowego oraz obsługę ciężkiego sprzętu mechanicznego na budowach. Poza tym wyszczególnia się warunki, jakie muszą być spełnione w celu uzyskania zezwolenia Zarządu Głównego Związku i właściwej centrali Przedsiębiorstwa na wprowadzenie systemu dniówki z premią. Premie za sprawność pracy otrzymują pracownicy obsługujący urządzenia mechaniczne- (dźwigi, podnośniki itp. ) na budowie, od pracy których uzależniona jest wydajność zespołów akordowych, obsługiwanych przez te urządzenia. Wysokość premii wynosi 1,5% zarobku dniówkowego (godzinowego) danych pracowników za każdy procent przeciętnego przekroczenia normy przez zespoły akordowe, obsługiwane przez wymienione urządzenia . Continue reading „Dla operatorów oplacanych akordowo sa ustalone doplaty”

WLASNOSCI CIECZY

WŁASNOŚCI CIECZY Aby zapobiec uszkodzeniu pompy lub pęknięciu rurociągu wywołanemu uderzeniem wodnym, pompy tłokowe zaopatruje się w powietrzniki na ssaniu i tłoczeniu, a na długich przewodach tłocznych pomp wirowych instaluje się powietrzniki lub inne urządzenia amortyzujące uderzenia wodne. 3. Rozszerzalność cieplna Rozszerzalność cieplna podnoszonej cieczy występuje w pompach do cieczy gorących, ale nie wywiera większego wpływu na przebieg ich pracy. 4. Lepkość Lepkość cieczy przy przepływie przez pompy powoduje zwiększenie strat i zmniejszenie użytecznej wysokości podnoszenia przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania mocy . Continue reading „WLASNOSCI CIECZY”

Zawiesistosc

Zawiesistość Zawiesistość czyli lepkość kinematyczną cieczy v, wyrażamy najczęściej w centistokeach 1 -centistoke = 1 cSt = 0,01 stoke 1 stoke = 1 St = 1 cm2/sek W technicznym układzie jednostek miar współczynnik zawiesistości wyrażamy w m2/sek 1 m//sek = 104 St = 106 cSt W praktyce stosuje się najczęściej metody, umożliwiające wyznaczenie stosunku zawiesistości v c cieczy badanej od zawiesistości v n cieczy normalnej (np. wody destylowanej) na podstawie pomiaru czasu wypływu te cieczy badanej i czasu wypływu t; cieczy normalnej v = 0073 E – 0,0631 St Lepkość dynamiczna cieczy zależy od temperatury i ciśnienia, natomiast lepkość dynamiczna gazów jest niezależna od ciśnienia. Do pomiaru zawiesistości względnej służą Lepkościomierze (wiskozymetry) wypływowe EngLera, SayboLta, Redwooda i Barbeua. Zależność między współczynnikiem zawiesistości v, wyrażonym w cSt, a zawiesistością względną wyrażoną w stopniach Englera:, wyraża formuła doświadczalna Przy badaniach modelowych pomp za pomocą sprężonego powietrza współczynnik zawiesistości powietrza obliczamy, dzieląc wartość współczynnika lepkości dynamicznej przez jego gęstość przy- danej temperaturze i ciśnieniu. 1. Continue reading „Zawiesistosc”

WLASNOSCI CIECZY

WŁASNOŚCI CIECZY 5. Rozpuszczalność gazów w cieczach Ciecze odznaczają się zdolnością da rozpuszczania gazów w ilościach, określonych prawem Henrueqo. Objętość gazu, jaką może wchłonąć ciecz, maleje w miarę wzrostu temperatury. Ponadto cząstki powietrza przy zmniejszaniu się ciśnienia wyzwalają się z cieczy i tworzą poduszki (korki) powietrzne w przewodach. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w rurze ssawnej pompy, może bowiem spowodować zmniejszenie wydajności pampy, a nawet przerwę w zasysaniu cieczy. Continue reading „WLASNOSCI CIECZY”

Przed rozpoczeciem robót wystawia sie brygadzie zlecenie (zadanie produkcyjne)

Przed rozpoczęciem robót wystawia się brygadzie zlecenie (zadanie produkcyjne). W zleceniu opisuje się w skrócie zadanie, wyznacza się terminy rozpoczęcia i ukończenia roboty, ilość roboty, normę czasu na jednostkę roboty i na całą robotę, wycenę jednostki i sumę zapłaty zarobkowej za całą robotę zleconą brygadzie. Przed rozpoczęciem roboty należy zaznajomić brygadę z przewidywanym zakresem robót, porządkiem i terminem ich wykonania w tym celu, laby każdy robotnik poznał swoje zadanie i aby brygada mogła rozważyć jak najlepiej ten plan wykonać. Po ukończeniu roboty dokonuje się zamknięcia zlecenia, tj. wprowadza się do niego dane dotyczące ilości robót wykonanych praktycznie i należnej z tytułu zlecenia zapłaty. Continue reading „Przed rozpoczeciem robót wystawia sie brygadzie zlecenie (zadanie produkcyjne)”

PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MECHANIKI CIECZY 1. Własności cieczy Ciecze rzeczywiste, występujące w przyrodzie i technice, charakteryzują się następującymi własnościami: ciężkością, ściśliwością, rozszerzalnością cieplną, lepkością, spójnością, rozpuszczalnością gazów oraz zdolnością do parowania i zamarzania. Gęstość wzgl. ciężar właściwy cieczy nie wywiera wpływu na wysokość podnoszenia pompy, lecz jedynie na moc potrzebną do jej napędu. 2. Continue reading „PODSTAWOWE WIADOMOSCI Z MECHANIKI CIECZY”